Indiener: vereniging Heem en Natuur Voeren
                Ketten 13 -  3798 Voeren

Betreft: bezwaarschrift tegen aanvrager BVBA HOEVE LAVANDE, Kloosterhofstraat 43, 3793.De aanvraag heeft als adres: Nurop 2, 3793 Voeren. De aanvraag heeft als kadastrale ligging: DeelgemeenteSectiePerceelnr.ExponentVOEREN 2 AFD/TEUVENA0130DVOEREN 2 AFD/TEUVENA0130E

De aanvraag in verband met een IIOA (Ingedeelde Inrichting Of Activiteit) omvat volgende rubrieken:3.4.1°a), 6.5.1°, 15.1.1°, 15.4.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°c), 28.2.c)1°, 6.5.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 3.4.1°a), 19.6.2°c), 15.1.1°, 28.2.c)1°, 15.4.2°a),

Aan het college van burgemeester en schepenen van Voeren - Gemeenteplein 1, 3798 Voeren

Vermits dhr. Van Can mede-eigenaar is van het landbouwbedrijf Lavande, valt niet uit te sluiten dat de opslagplaats in Teuven vooral zal dienen voor de landbouwactiviteiten van het Nederlandse bedrijf van dhr. Van Can in Baneheide. We merken nu reeds overmatig veel landbouwvoertuigen met Nederlands kenteken die door de Gieveldstraat/Hoofstraat het dorp binnenrijden naar het geasfalteerde terrein. Door de toenemende druk van milieu- en landschapsbeschermende overheidsrichtlijnen in Nederland verplaatsen Nederlandse agrariërs (een deel van) hun landbouwactiviteiten (akkerbouw, veeteelt, opslag) naar België en exporteren zo de Nederlandse milieuproblemen. Dat lijkt ons ook hier het geval te zijn.

Volgens artikels in De Limburger was of is dhr. Van Can in Nederland verwikkeld in minstens drie juridische disputen met de overheid (provincie Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Simpelveld). Als de heer Van Can in het proces met de provincie veroordeeld zou worden, zou dit naar zijn eigen zeggen leiden tot een faillissement van zijn bedrijf. Daardoor bestaat het gevaar dat het project in Teuven er in een onafgewerkte staat nog jaren bij blijft liggen.

In elk dispuut ging het uiteindelijk om het verlagen van landschappelijke kwaliteiten door zijn agrarische activiteit. De aanvrager geeft volgens ons te weinig garanties dat dergelijke problemen zich ook niet op termijn in Voeren zullen voordoen. Wij vrezen dit des te meer omdat hij in zijn begeleidend schrijven aangeeft dat een uitbreiding van het aantal dieren tot 600 mogelijk is. Op dit ogenblik zijn er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat de emissie van stikstofverbindingen, vooral door veebedrijven, al te hoog is en dat dit leidt tot een ernstige aantasting van de biodiversiteit in natuurgebieden. In de onmiddellijke omgeving van landbouwbedrijf Lavande ligt het Veursbos, een uniek natuurgebied dat erkend is als natuur(bos)reservaat. Het terrein waarvoor de aanvraag gebeurt grenst aan het sinds vorig jaar beschermde cultuurhistorisch landschap van de Gulpvallei. Bovendien is een  aantasting van de hoge landschappelijke waarde van het agrarisch gebied nu reeds het geval en zal dit waarschijnlijk nog verergeren.

De verwijzing naar een mogelijke toename van het aantal dieren doet ons ook vrezen dat de aanleg van deze loodsen maar een tussenfase is in de verdere uitbouw van het gezamenlijke bedrijf van Van Can en Claassens.
De aanvrager zegt dat de afstand tussen zijn bedrijf en de geplande opslagplaats ‘slechts enkele honderden meters vogelvlucht’ groot is. Maar zo lang tractors niet kunnen vliegen, loopt de kortste weg tussen beide locaties door de dorpskom van Teuven. Gezien de omvang van de geplande loods en mogelijke uitbreidingen in de toekomst vrezen wij voor een onverantwoorde toename van het transportverkeer, wat de levenskwaliteit in Teuven alleen maar negatief kan beïnvloeden.

De aanvrager zegt dat er geen verharde oppervlakte bijkomt. Maar wij vragen ons af of de huidige asfaltering van het terrein nog vergund is nu de activiteiten van de firma Weerts zijn stopgezet. Als dat niet zo is, moet het terrein in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Gezien de huidige staat van het asfalt met talloze gaten is de insijpeling van vervuild water (van het wassen van voertuigen, olie, diesel, vloeibare mest….) onvermijdelijk. Opstapeling van hooi en stro vormt een risicosituatie voor brand mede door de aanwezigheid van een brandstoftank en pompstation.


Ondertekenaars:  bestuursleden Rik Palmans,  Rita Plattau en  Jos Buysen

Voeren, 28 oktober 2019